Skipnavigation Virtuelles Museum zur Geschichte Mecklenburgs und Vorpommerns

Springe direkt zu:

Menü öffnen
Tau dit Projekt

Ein Lannesmuseum för Mäkelborg un Vörpommern

Dit Museum hett all de Vördeile, de dat Internet tau beiden hett un kann de Exponaten virtuell wiesen. Miehr as 200  vun de 500 Stücken kann’n sick von fiern un dicht bekieken orrer üm sick sülfst dreihen laten.

So kann’n sick bannig genau mit allens befaten, wat de Lannesgeschicht(en) tau beiden hett (hebben) an besünnere Tüüchnisse ut de Tieden. Dat makt jedein Minschen orrer Profis Freud‘ bi dat niegelige Rümmeschnükern wat tau finnen un dat helpt, gauden Ünnerricht tau maken. Gifft natürlich ok anner Grünnen, hier ‘n bäten rümtaukieken.

Dat Virtuelle Lannesmuseum is ein Projekt, wat de Stiftung Mäkelborg (Schwerin) un de Museumsverband Mäkelborg-Vörpommern e.V. (Rostock) tausamen makt hebben. An denn 4. Dezember 2014 is dat as Virtuelles Museum Mäkelborg losgahn un siet denn 13. Mai 2018 is hier dat heile Bunnesland Mäkelborg-Vörpommern binnen.

All lang hebben väle Lüüd sick wünscht, dat dat ‘n Lannesmuseum oewer de Geschicht vun Mäkelborg gäben süll. Nu gifft dat dit „Internet-Lannesmuseum“, also ‘n Museum tauminnst digital.

2008 hett de Museumsverband in Mäkelborg-Vörpommern all ‘n iersten Anloop nahmen un ein „Dezentralet Lannesmuseum“ mit de Hülp vun Computerterminals grünnt, wo’n wat oewer de Geschicht vun Mäkelborg-Schwerin rutkriegen kunn.

Dor is denn 2011 bi rutkamen, dat sick de Stiftung Mäkelborg un de Museumsverband tausamen utgrüwelt hebben, woans ‘n dat as Internet-Projekt wieder maken künn. Ditmal süll ganz Mäkelborg sick präsentieren.

2014: So bi 30 Museen ut Mäkelborg fünnen de Idee gaud un hebben mitmakt.

Dacht hebben sei sick, dat dit „Internet-Museum“ för de Besäukers ganz besünnere Utstellungsstücken wiest, besünners interessante orrer de ‘ne besünnere Bedüüdung hebben. So warden de Utstellungsstücken tau Statschionen bi de Fohrt dörch de heile Lannesgeschicht. So koenen sick de Besäukers allens oewer de Geschicht vun Mäkelborg wunnerbor up de Mattschiewen vun ehre Computers bekieken un sallen so Lust dortau kriegen, würklich mal in’t Museum tau gahn, denn original is original! De Besäukers koenen sick in dat „Internet-Museum“ allens sülwst utsäuken un sick oewerall, wo sei willen, ümkieken. So is dat ok moegelich, sick blot dat ruttaupicken, wat’n genau weiten will ut dat ein orrer anner Museum.

2018: So bi 20 Museen ut Vörpommern fünnen de Idee „Internet-Museum“ gaud un hebben mitmakt.

Nu koenen de Besäukers in dat „Internet-Lannesmuseum Mäkelborg-Vörpommern“ allerhand finnen: vun de Ur-un Fröhgeschicht bet hüüt. De Museen, de mitmaken, hebben de schoensten Stücken ut ehre Kisten un Kamern rutkrägen. Allens, wat för de Lannesgeschicht vun Bedüüdung, un ok dat, wat schmuck un staatsch antauseihn is. Allens is mit bannig modern‘ Fotoapparaten upnahmen, de 360°-Rundüm-Upnahmen scheiten koenen. Dacht is dat allens för de Lüüd, de uns Land as Gäst besäuken, för uns, de wi hier läben, oewer ok för de Wissenschaftlers un de Forschers. All de Utstellungsstücken wiesen ok, wat för ‘ne Bedüüdung sei för de Kulturgeschicht hebben un wat för grote Schätz‘ uns Land tau verarwen hett.

Dr. Wolf Karge wier bi dit Projekt de Boebelste för allens, wat mit den Inhalt tau daun hett. Dörför, dat dit „Internet-Lannesmuseum“ so schmuck utsüht, hett de Firma fachwerkler ut Schwerin sorgt. De 360°-Rundüm-Upnahmen hett Gerald Freyer schaten. Technisch hett dat allens de Schwerin’sche Firma Planet IC in ehre Hänn‘ hatt. Dat Ministerium för "Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten" Mäkelborg-Vörpommern bringt dat „Internet-Lannesmuseum“ mit Geld vöran.

Ein Lannesmuseum foer Maekelborg un Voerpommern

Gesprochen von: Ingeborg Lentz / Güstrower Plattsnacker