Rolnictwo do 1200

Słowiańskie małżeństwo, z kroniki kościelnej Słowiańskie małżeństwo, z kroniki kościelnej

Region Meklemburgia

Głównym źródłem utrzymania ludności słowiańskiej było rolnictwo i hodowla zwierząt na wykarczowanych wyspach osadniczych. Udział gruntów zasiedlonych i uprawnych w ogólnej powierzchni kraju był niski. Pod uprawę żyta preferowano gleby lekkie. Słowianie znali już gospodarkę wielopolową i drewniany pług hakowy ciągnięty przez woły.

Slawisches Pflanzholz (Karge) Drewniane narzędzia rolnicze słowiańskich rolników

Region Pomorze Przednie

Głównym źródłem utrzymania ludności słowiańskiej było rolnictwo i hodowla zwierząt na wykarczowanych wyspach osadniczych w pobliżu cieków wodnych, preferujących gleby lekkie. Udział gruntów zasiedlonych i uprawnych w ogólnej powierzchni kraju był niski. Pod uprawę żyta preferowano gleby lekkie. Słowianie znają się na rolnictwie wielopolowym i używają drewnianego pługa hakowego ciągniętego przez woły.