• Tiedstück: 1300 bet 1350

1300 bet 1350

Stadtmuuer vun Sternberg ut dat Middelöller Stadtmuuer vun Sternberg ut dat Middelöller

Lannesdeil Mäkelborg

Heinrich II., de Löw, kämpft för de Herrschaft oewer Mäkelborg. As dat schafft is, winnt hei 1317 dat Seggen oewer dat Land Stargard un 1323 oewer Rostock. De König Karl IV. makt 1348 Albrecht II. un Johann I. tau Herzög un Rieksfürsten.

De Schipperie un de Schippsbuug bruuken väle Handwarkslüüd, de tauliefern. De Landwirtschaft fangt an, dat wat tau Äten bi rutkümmt, ok tau verarbeiten. Handwarke enstahn, de Geschirr för den Ackerbuug maken. De lütten Straten sünd vull vun Lüüd, de ehren Deinst anbeiden: Baders un Barbiers. Metallwarkstäden vun Tinngeiter, Gälgeiter un Goldschmitts bringen dat tau banniget Anseihn. Oewer dat gifft ok Pogrome gägen Juden. 1325 warden sei in Krakow beschülligt, dat sei Hostien kaputt staken hebben. 1330 warden in Güstrow Juden verbrennt.

Küterduur in Stralsund Küterduur in Stralsund

Lannesdeil Vörpommern

Nah den Dod vun Wizlaw III. vun Rügen föllt diss Insel tausamen mit Stralsund un Barth an den Wolgaster Strang vun de Pommernherzög‘. Dornah gifft dat väle Johren Krieg mit Mäkelborg üm de Arfschaften.

De niegen Herrschaften hebben sick up dat Land inspält. De Verwaltung ward in Form bröcht. "Landfrädensbünd" schluten sick tausamen un willen gägen so‘ne Ridderslüüd, de röwern, wat ünnernähmen.

De Schippsbuug treckt nah sick, dat väl Handwark un Hannel ensteiht, de dorför liefern daun. Wenn sei in de Stadt buugen,  Klöster up’n Felln hochtrecken orrer Dörpskirchen, hebben de Buuglüüd johrelang tau daun. Dat Radhuus vun Stralsund kriegen sei üm 1340 trecht. Bilang vun de Grenz buugen sei Borgen. Bader un Barbiere arbeiten för dat gesunde Läben.  Wat ut den Ackerbuug un de Veihtucht rutkümmt, ward in de Städten verarbeit‘. Dat Handwark makt Handwarkstüüg. Besünners väl Loff un Anseihn kriegen Tinngeiter, Gälgeiter un Goldschmitts.

Üm de Kirchen rüm enstahn Schriefschaulen, Trivialschaulen und Klosterschaulen. De Minschen läben in de christlichen Familie tausamen, oewer ok de Naturgloben un de Globen an Wunner hollen sick. Üm dorgägen antaugahn, jagt de Kirch "Hexen" un "Töverer". Ümmer wedder gifft dat Judenverbrennungen, wiel seggt ward, dat sei Hostien dörchstaken hebben sallen.

vörwards

Miehr Utstellungsstücken 1300 bet 1350:

(Wähl di 'n Utstellungsstück orrer 'ne Tied ut.)