Gägend un Ümwelt 1700 bet 1750

Barocken Schlottgorden Schwerin Barocken Schlottgorden Schwerin

Lannesdeil Mäkelborg

Barocke Gordens sünd de Schmuck vun Schlötter un Herrenhüüser. Dat süht allens ut as in‘t Späl, de Kaskaden warden höhger un de Waterspäle ümmer miehr. Water ward in de Parks för de Gestaltung giern nützt. De Bööm warden so plant‘, dat de minschlich‘ Blick lenkt ward. Kann ok so anplant sien, dat de Sicht sperrt ward orrer Sichtachsen enstahn, wo ein wat ierst ‘n beten later süht. De Minsch will de Natur gestalten, dorüm leggt hei allens symmetrisch un nah siene Rägeln an.

Barocker Gutspark Heinrichsruh Barock-Gaudspark in Heinrichsruh

Lannesdeil Vörpommern

1705 ward de Glashütt un dat Dörp Ferdinandshoff upbuugt. Dor is de Gägend rundüm noch so‘ne Oort Urwald. Dichtbi liggen Sümp, wo sei väle Grawens buddeln, so dat‘n dor wat anplanten künn. Dor buugen sei denn elben niege Dörper.

Up Rügen kloppen sei vun 1720 an de Kried in‘n Steinbruch af un maken dorvun "Branntkalk".

Barocke Gordens sünd de Schmuck vun Schlötter un Herrenhüüser. Water ward in de Parks för de Gestaltung giern nützt. De Bööm warden so plant‘, dat de minschlich‘ Blick lenkt ward. Kann ok so anplant sien, dat de Sicht sperrt ward orrer Sichtachsen enstahn, wo ein wat ierst ‘n beten later süht. De Minsch will de Natur gestalten, dorüm leggt hei allens symmetrisch un nah siene Rägeln an.

vörwards