360-Grad-Rundümblick stüern

Bild dreihen laten
Bild zoomen

Willkam‘ vun de Rostocker Schippergesellschaft

August Ludwig Konow, Schwerin 1748, Sülwer, 52 cm hoch